Viktig information om Meriti Stiftelsetjänst

För er som har depå hos oss

Allmän information

 • 2016-09-22 Annan sidoverksamhet
  Annan sidoverksamhet, enligt 2 kap. 3 § första stycket lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Annan sidoverksamhet
  Annan sidoverksamhet, enligt 2 kap. 3 § första stycket lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Förvara fin instr o ta emot medel m redovisnskyld
  Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt 2 kap. 2 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Meriti Stiftelsetjänst AB, (nedan kallat ”Bolaget” eller ”Stiftelsetjänst”), är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Bolaget tillämpar ett internt regelverk som beslutas på olika nivåer. Regelverket klargör ansvarsfördelning, uppdrag för funktioner och medarbetare samt ger vägledning om hur medarbetarna ska verka enligt Stiftelsetjänsts grundläggande värderingar. Det interna regelverket består av policys som beslutas av styrelsen och instruktioner som beslutas av VD.
Syftet med att ha dokumenterade styrdokument är att uppnå en god intern styrning och kontroll, d.v.s. en process genom vilken styrelse och ledning kan skaffa sig en rimlig säkerhet till att bolagets mål kan uppnås.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen fastställer strategier och mål för verksamheten samt följer upp att målen nås. I detta ingår också att ha det yttersta ansvaret för att bolaget har ett väl fungerande riskbegränsningssystem och en lämplig organisation för att hantera de risker som verksamheten är exponerad för.
VD sköter i sin tur den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Meriti Stiftelsetjänst AB är anslutet till SwedSec Licensiering AB. SwedSec Licensiering AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden.

Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen.

Om du inte är nöjd med de tjänster eller den service du har fått kan du lämna in ett klagomål. Vänligen lämna in ditt klagomål till oss via blanketten nedan.

Anmälan reklamation 

Värdepappersbolag ska tillhandahålla rapporteringssystem för den som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten. Motsvarande gäller också avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet är att visselblåsare utan rädsla för repressalier ska kunna rapportera om allvarliga händelser.

Medarbetare, uppdragstagare och kunder kan anmäla missförhållanden och regelöverträdelser.

Rapporteringssystem

Anställda har rätt att utan repressalier rapportera om överträdelser av interna och externa regler eller misstankar om sådana överträdelser.

Rapportering görs till styrelsens ordförande på email: visselblasare@meritistiftelsetjanst.se

Anmälarens eller den misstänktes identitet eller en uppgift i en rapport får inte obehörigen röjas. Det innebär inte ett obehörigt röjande att den som utses att utreda anmälan tar del av informationen.